Temàtiques i assignatures

Àrees d’estudi

MÓN – Societat

Enquadrada orientat en les qüestions i reptes de la societat de la informació i el coneixement

 • Evolució humana i sostenibilitat: cultura, història, art i matèria.
 • Organitzacions, societat, política i condicionants geo-estratègics.
 • Comunicació, condicionants comportaments socials, interacció humana i transparència.
 • Cibercultura i xarxes social.
Creativitat digital, Humanitats i empresa

TECNOLOGIA i ciència (STEM)

Enquadrada en la digitalització, la mobilitat i la I.A.

 • Internet i el seu món.
 • Estructura, tecnologia, eines i tendències
 • Anàlisi de dades. Bigdata.
 • El treball en la societat 4.0 i posterior.

PENSAMENT (i llenguatges)

Enquadrat i orientat en els desafiaments i condicionats de la cibercultura: 24h/dia activitat, interacció sense límits; anonimat, relativització; mestissatge.

 • Valors i Ètica. L’antropologia dels equilibris i les Relacions Humà-màquina, (biotecnologia, Biònica). Llibertat vs seguretat.
 • Corrents de pensament i condicionants de l’entorn.
 • Percepció del món: jo vs la col·lectivitat; llunyania vs proximitat.
 • Hiper-informació: informació o desinformació; impulsa l’acció o porta a la inactivitat.

Temàtiques o assignatures per àrees d’estudi

Àmbit Pensament

Àmbit Pensament

Enquadrat i orientat en els desafiaments i condicionants de la cibercultura: 24h/dia activitat, interacció sense límits; anonimat, relativització; mestissatge.

 • (P) Les fonts i els orígens del pensament (Filosofia I)
 • (P) L’anàlisi de les crisis i el seu impacte (Filosofia II)
 • (P) Condició humana, tecnologia i societat (Antropologia)
 • (P) Humanitat i espiritualitat
 • (P) Corrents de pensament i cibercultura
 • (P) Interculturalitat i globalització
 • (P) Valors emergents i criteris ètics
 • (P) Anàlisi de l’entorn i dels mitjans
 • (P) El món a través dels canals de comunicació
Breu descripció assignatures o temàtiques

(P) Les fonts i els orígens del pensament (Filosofia I)
Anàlisi i estudi dels diversos autors i corrents de pensament [Des dels clàssics i fins a l’actualitat] que expliquen els processos cognitius que conformen les diferents àrees del pensament i les cultures, en el marc de la societat contemporània tecnificada i global.

(P) L’anàlisi de les crisis i el seu impacte (Filosofia II)
L’evolució humana s’ha caracteritzat per una doble vessant: aspectes evolutius incrementals i grans canvis rupturistes i revolucionaris vinculats a les crisis, ja siguin d’impacte econòmic, social o bèl·liques. L’assignatura identifica i analitza les crisis rellevants des de la revolució francesa i fins a les més recents, com són, per exemple, les crisis del 2008 i el fenomen de l’Isis.

(P) Condició humana, tecnologia i societat (Antropologia)
La tecnologia computacional, i molt especialment la mobilitat tecnològica, que trenca els paradigmes de la comunicació unidireccional, la proximitat i la regulació del temps dels col·lectius socials dels quals l’individu forma part, té força impactes sobre el comportament i els paradigmes que mouen les persones, re-qüestionant-se el “jo” versus la col·lectivitat, i la proximitat i empatia en la llunyania. L’assignatura aporta una visió antropològica, metodològica i d’anàlisi d’aquest conjunt de fets.

(P) Humanitat i espiritualitat
Anàlisi de les tradicions espirituals (espiritualitats) que configuren la humanitat a l’inici del tercer mil·lenni i el seu impacte sobre les actituds de les persones (valors i ètica) i la gestió-administració dels recursos i polítiques públiques, tot considerant les noves espiritualitats “laiques”.

(P) Corrents de pensament i cibercultura
La tecnologia ha propiciat el canvi social en tots els àmbits (S’estudia a l’assignatura “Condició humana, Tecnologia i societat”). Aquest fet, comporta nous processos emergents de pensament i nous llenguatges que configuren la cibercultura. L’anàlisi identifica aquests corrents, els seus orígens, així com les tècniques d’identificació dels aspectes diferencials de les sub-cibercultures globals existents.

(P) Interculturalitat i globalització
La globalització arrelada en les comunicació tots amb tots i la llibertat de moviment d’empreses i capitals genera tendències de mestissatge i, en conseqüència, el naixement d’una nova cultura. Aquesta assignatura profunditza en la dualitat entre reafirmació de les identitats i les cultures minoritàries versus una cultura única global i dominant impulsada per les xarxes socials i els condicionants basats en els operadors globals d’informació.

(P) Valors emergents i criteris Ètics
Anàlisi dels valors i criteris ètics en què es mou la generació digital condicionats per aspectes com la immediatesa de la informació que dificulta la reflexió, la híper-informació que pot acabar desinformant, i el desconeixement emergent dins la pròpia societat denominada “Societat del coneixement”, i la creixent interacció home-màquina i el poder transformador de la biotecnologia.

(P) Anàlisi de l’entorn i els mitjans
Aplicació dels diferents conceptes relatius a la cibercultura, l’evolució del pensament, els llenguatges digitals o naturals i les professions STEM en l’anàlisi del tractament de la informació en mitjans de comunicació referents a nivell global, tot considerant l’anàlisi de les fonts i amb consideracions prèvies d’anàlisi de l’entorn socioeconomic. L’assignatura és una evolució i aplicació del procés d’aprenentatge precedit per “Construcció de l’Historia i Anàlisis de les fons ” i “La Societat a través de la literatura”.

(P) El món a traves dels canals de comunicació
Anàlisi mitjançant els diversos canals de comunicació, ja siguin analògics o digitals, de la interpretació dels fets a través de canals referents (diaris, canals audiovisuals, ràdio, etcètera) relatius a la cibercultura, i com aquests condicionen actituds col·lectives i generen tendències. L’anàlisi s’entoma des de la perspectiva globalitzadora actual, en el marc de la societat contemporània.

(P) Les crisis econòmiques al llarg del segle XX (optativa)
La humanitat al llarg dels segle XX ha avançat i retrocedit en funció de les crisis econòmiques que ha sofert, algunes generades per aspectes ideològics, situacions bèl·liques, avenços tecnològiques o catàstrofes naturals altres per causes naturals. L’assignatura identifica i analitza les crisis rellevants i es concreta en les seves implicacions i conseqüències en el desenvolupament econòmic

Àmbit Món – societat

Àmbit Món – societat

Enquadrada en les qüestions i reptes de la societat de la informació i el coneixement

 • (M)Sociologia computacional i I.A.
 • (M)Articulació de les societats (una visió a traves de l’art i la cultura I)
 • (M) Construcció de la història i anàlisi de les fonts
 • (M)Llenguatges i cultures (visió des de la literatura 1)
 • (M)Antecedents de la globalització del segle XX (història 1)
 • (M)Fonaments de cultura i societat digital
 • (M)Arts i cultura visual (Art i cultura II)
 • (M)Organització humana i models polítics
 • (M)Mosaics humans, geopolítica i canvi climàtic
 • (M)Els mons a l’inici del 3r. Mil·lenni (història II)
 • (M)Ciber Legislació i globalització
 • (M)Sistemes polítics i govern obert
Breu descripció assignatures o temàtiques

(M) Sociologia computacional i I.A.
L’assignatura aprofundeix en els conceptes i lleis aplicables en l’anàlisi de relacions entre les persones i trasllada aquests conceptes a les relacions entre els éssers humans i els computadors. Tot considerant aspectes de percepció i d’interrelació persona-màquina IA, ja siguin mitjançant processos de raonament en els qui es mouen coneixement, aquells altres associats a percepcions dels fets, els quals estan condicionats per l’entorn i/o les situacions conjunturals.

(M) Articulació de les societats (una visió a través de l’art i la cultura I)
Les xarxes del ciberespai estan modificant les interaccions i les pautes de funcionament de les persones. No es pot considerar que la societat del coneixement sigui igual que la societat industrial. Certament tenen aspectes comuns però tenen diferències notòries, tot considerant que és una societat que canvia acceleradament. La cultura és l’aspecte clau de la capacitat d’adaptació i l’èxit de tot col·lectiu (espècie). Conèixer les arrels culturals que enquadren la societat actual facilita el coneixement dels mecanismes d’articulació de les societats. L’assignatura, a través d’un recorregut dels aspectes bàsics de l’art i el disseny a partir de la revolució francès, identificarà aquest conjunt de trets culturals substancials per entendre i endinsar-se en la societat actual.

(M) Construcció de la Història i Anàlisi de les fonts
Entendre els fets històrics que expliquen el present, els pilars que condicionen l’estructura social i el seu comportament, és bàsic per preveure tendències de futur amb criteris prospectivistes. Analitzar els fets històrics que condicionen el present esdevé essencial, a l’igual que identificar la fiabilitat de les fonts, una anàlisi que cal fer des d’una visió crítica i contrastable de les mateixes. L’assignatura aporta els coneixements per efectuar aquest anàlisi de les fonts històriques amb la finalitat d’aconseguir capacitació per distingir veritats de falsedats.

(M) Llenguatges i cultures (visió des de la literatura)
El llenguatge entès com la facultat de comunicar pensaments, propostes, sentiments, ja sigui amb una relació unilateral o multilateral (relació 1:1; 1:N;N:M) està condicionat per un triple factor: la cultura de l’emissor/s, la cultura del receptor/s; els canals i el mitjà (escriptura, art, expressions, etcètera). En la societat del coneixement els llenguatges i cultures coexisteixen de forma simultània en el conjunt de factors que els condicionen. L’assignatura, a través dels autors rellevants de la història, identificarà les implicacions del llenguatge sobre la societat tecnificada actual.

(M) Antecedents de la globalització del segle XX (història 1)
El segle XX s’ha caracteritzat tant per les dues grans guerres mundials com per la progressiva multi lateralitat de les influències, així com per un progressiu sorgiment de conflictes locals d’implicacions globals. Molts dels problemes del segle XX s’arrelen en la incorrecta resolució dels conflictes esclatats al segle XIX. L’assignatura identifica les arrels dels processos de globalització desenvolupada el segle XX, esperonada per la tecnologia telemàtica i la logística, però tot considerant aquells aspectes que han marcat els fets i l’evolució del segle XX en què s’enquadra l’inici del tercer mil·lenni.

(M) Fonaments de la cultura i la societat digital
El període iniciat en la dècada dels anys 80 del segle passat està marcat per la digitalització i la convergència tecnològica, conjuntament amb el fet de la disponibilitat de tot tipus d’informació en qualsevol lloc i en qualsevol moment, circumstàncies que configuren unes noves pautes d’interrelació de les persones, desenvolupament del temps lliures i nova concepció dels models productius, configurant el que es denomina com a Societat Digital. L’assignatura identificarà els fonaments o pilars en què se sustenta aquesta nova societat, tot identificant els seus trets culturals, fet que esdevé la clau per preveure la tendència d’evolució futura i les necessitats i/o prioritats que es configuraran.

(M) Arts i cultura visual (Art i cultura II)
Una de les característiques de la societat contemporània és la creixent presència de l’art multimèdia o hipermèdia arrelat en la convergència de la tecnologia electrònica amb l’expressió artística. Una nova cultura visual que és omnipresent tant en els àmbits professionals com en els d’oci, ja sigui de forma individual o col·lectiva. Aspectes com realitat augmentada i mons virtuals esdevenen omnipresents configurant una cultura de progressiva evolució des de la reflexió a l’acció i des de la passivitat a la interacció. L’assignatura desenvolupa els principis, les tècniques d’expressió, els artistes i els autors referents d’aquesta cultura amb un fort component visual.

(M) Organització humana i models polítics
A partir de l’anàlisi de les organitzacions humanes i els models en els quals es fonamenten les interaccions entre persones i els marcs legals en els quals es desenvolupen, així com els models de govern dels quals es doten, s’estudien les transformacions de les organitzacions i els models polítics esperonats per la globalització, l’accessibilitat a la informació, la tecnificació i la irrupció de la robòtica i la intel·ligència artificial.

(M) Mosaics humans, geopolítica i canvi climàtic
La globalització i les xarxes de comunicació global permeten aflorar el mosaic humà que configura el planeta, així com les diferents cultures i pautes de comportament, sovint confrontades i irreconciliables, dels diversos col·lectius. A la vegada, els recursos naturals, les rutes de comunicació i els interessos geo-estratègics variants condicionen les polítiques de les potències dominants. L’assignatura contemplarà el mosaic humà i la geo-política canviant pels impactes del canvi climàtic com a element clau en la presa de decisions vinculades aprediccions de desenvolupament i actuació futura.

(M) Els mons a l’inici del 3r. Mil·lenni (història II)
Els blocs que han caracteritzat el tercer quart del segle XX lentament s’han anat trencant, esdevenint un món més multilateral en el qual els denominats països emergents han esdevingut motor del desenvolupament humà i motors econòmics globals. La multiculturalitat ha configurat un món més inestable on el binomi llibertat-seguretat ha esdevingut omnipresent. L’anàlisi de les noves realitats, inclusives les posicions de domini més teòriques que reals de les antigues potències, condicionen el món i les seves possibilitats de desenvolupament en escenaris plens d’incerteses. Identificar i entendre aquestes noves realitats configura el corpus de l’assignatura.

(M) Ciber Legislació i globalització
El ciberespai articulat en l’actualitat a través d’Internet ha esdevingut un espai global a on es poden desenvolupar tot tipus d’activitats, ja siguin econòmiques o d’oci, però també a on es poden executar qualsevol tipus de delictes: drogues, abusos sexuals, estafes, robatoris, assetjaments, injúries, etcètera. La legislació entesa com a garant del desenvolupament de tota activitat ha de contemplar aquesta nova realitat enquadrant-la en què la legislació (ciberlegislació) no sols ha de ser d’abast local, propi dels estats que legislen, sinó també d’abast global, atès que a la societat contemporània, víctima i agressor, en un mateix instant del temps poden ubicar-se en estats o ordenaments jurídics diferents.

(M) Sistemes polítics i govern obert
Els models polítics basats en criteris democràtics es caracteritzen per la separació de poders i la transparència informativa. La irrupció de les TIC i la convergència tecnològica sumada a la irrupció de les xarxes socials i els nous paradigmes d’informar i informar-se, obren noves expectatives i relacions entre governants i governats. És a dir, entra la funció pública i el govern de la col·lectivitat. El govern obert recull la idea de co-governar amb la ciutadania e incorpora tres components: transparència, participació i col·laboració. L’assignatura desenvolupa els aspectes vinculats a fer visible la informació de l’activitat de govern, el dret a la consulta dels ciutadans en processos de participació i deliberació i a sentir-se part de la co-gestió i la co-creació, entre d’altres.

(M) Models d’organització productiva (optativa)
Els processos productius, ja siguin manufactures o de prestació de serveis, es concedeixen considerant aspectes socioeconòmiques, avenços tecnològics, mercats, etcètera. Sempre focalitzats en maximitzar la productivitat. L’assignatura analitza els diversos models d’organització i de gestió de recursos humans conjuntament amb eines de gestió i lideratge.

Àmbit Tecnologia

Àmbit Tecnologia

Enquadrada en la digitalització, la mobilitat i la I.A.

 • (T) Tecnologia i recursos digitals en el context S.C.
 • (T) Economia en Xarxes telemàtiques
 • (T) Societat interconnectada en Xarxa
 • (T) Programació d’entorns digitals
 • (T) De la informació al coneixement. Anàlisi de dades (Matemàtica i Algorísmica)
 • (T) Anàlisis de dades. Bigdata.
 • (T) Organitzacions productives i emprenedoria
 • (T) Llenguatges naturals i digitals del coneixement
 • (T) Expressió artística, virtualitat, models físics i Modelització 3D
 • (T) Treball interactuació humà-màquina
Breu descripció assignatures o temàtiques

(T) Tecnologia i recursos digitals en el context S.C.
Revisió dels principis físics i tecnològiques en què es contextualitza la digitalització i les eines que possibiliten el desenvolupament de la societat contemporània o 4.0, prestant especial atenció en aquells aspectes vinculats a la robòtica, la intel·ligència artificial i la interacció objecte-objecte. Tot incorporant les interfícies externs i/o internes home-màquina.

(T) Economia en Xarxes telemàtiques
La societat del coneixement i la interconnexió global mitjançant xarxes telemàtiques comporta una re definició dels processos productius i els de generació de valor. A la vegada, noves formes d’emprenedoria i de desenvolupament i gestió dels negocis. L’assignatura desenvolupa els nous models econòmics fonamentats en la digitalització dels recursos i en les xarxes telemàtiques (Internet), tot introduint els principis bàsics per l’elaboració i anàlisi dels balanços, comptes de resultats i informació de gestió.

(T) Societat interconnectada en Xarxa
L’oci, el consum i la interacció humana s’estan transformant des de models presencials físics a models tele presencials, combinant realitats físiques amb realitats virtuals, amb comportaments cada vegada més predictius per l’anàlisi continuat, amb tècniques de IA, dels moviments i accions de cada persona. En aquesta nova societat en xarxa hi conflueixen aspectes relacionats amb la híper informació, la immediatesa i l’actuació no-reflexiva. Escenaris radicalment diferents en els quals s’ha desenvolupat, per una part significativa de la societat, el procés d’aprenentatge. Entendre aquests comportaments permet endinsar-se i gestionar les necessitats de les persones i, a la vegada, vertebrar els processos de net-informació, net-publicitat, net-biomàrqueting, net-manufacturing, etcètera.

(T) Programació d’entorns digitals
Desenvolupament del conjunt de llenguatges macro de programació que permeten l’adaptació, per funcions específiques, dels entorns digitals.

(T) De la informació al coneixement. Anàlisi de dades (Matemàtica i Algorísmica)
A la informació per convertir-la en coneixement cal aplicar-li tècniques encaminades a entendre el perquè dels fets representats per les dades i avaluar els resultats fruit de desenvolupar certes accions. L’anàlisi de les dades per convertir-les en informació, i aquesta en coneixement, comporta dominar les tècniques algorítmiques i tots aquells aspectes associats a la lògica matemàtica. Aprendre aquest conjunt de coneixements, tècniques i mètodes és l’objectiu de l’assignatura.

(T) Anàlisi de dades. Bigdata
L’accessibilitat a la informació, ja sigui pròpia o de tercers en l’àmbit personal o de la col·lectivitat (transparència), permet identificar necessitats emergents, tendències de futur o demandes potencials. Dominar el conjunt de tècniques que configuren el concepte big data és l’objectiu d’aquesta assignatura.

(T) Organitzacions productives i emprenedoria
La irrupció de la robòtica, de la denominada indústria 4.0, i dels smart products configuren una nova galàxia productiva on la presència del “treballador” humà es vertebra amb la interacció continuada amb el “treballador” autòmat. A la vegada, la creixent presència d’entorns IA allibera de treball a les persones o aproxima el procés productiu al consumidor (costumització, manufactura additiva, etcètera). Les noves formes d’emprenedoria i de gestió de les organitzacions productives esdevenen l’eix conductor de l’assignatura.

(T) Llenguatges naturals i digitals del coneixement
L’evolució dels llenguatges esperonats per la interacció home-màquina comporten la confluència dels llenguatges naturals amb els llenguatges computacionals. Dominar aquests nous llenguatges és requerit per convertir informació en coneixement i articular els nous espais d’interacció socio-productiva-cultural de les societats.

(T) Expressió artística virtualitat, models físics i Modelització 3D
Els models virtuals construïts en base a tecnologia computacional permeten recrear qualsevol entorn. En ell, l’artista o constructor esdevé el Déu de la creació, atès que la forma en què el pensa i el dissenya condiciona la manera de ser utilitzat i l’exclusió o inclusió de persones en funció de la seva cultura, el seu gènere o les seves creences. A la vegada, la integració simbiòtica entre models físics i models reals genera nous entorns de desenvolupament d’activitat. Enquadrar l’expressió artística i la vertebració d’aquests nous mons, adquirint els coneixements associats als mateixos, esdevé l’eix central de l’assignatura, incorporant el conjunt d’eines i tècniques que, a partir de la conceptualització de productes, serveis i entorns, permeten la implantació física o virtual dels productes. Així com, la simulació i anàlisi de comportament en diferents entorns dels mateixos.

(T) Treball interacció humà màquina
Els nous paradigmes, les eines, les cultures obertes per la convergència tecnològica, les comunicacions i la computació transformen progressivament el mercat laboral. Les noves formes de desenvolupar l’activitat, enquadrades en la societat de la informació, requereixen noves actituds i aptituds, les quals condicionen els aspectes vinculats a la productivitat i a la competència en l’exercici de l’activitat. L’assignatura desenvolupa aquests nous models, tot considerant, a la vegada, els aspectes vinculats, els riscos en l’exercici de la professió i el seu impacte sobre la salut dels treballadors.

(T) Anàlisi, planificació i gestió de recursos (optativa)
Enumeració dels diversos recursos que conflueixen en els processos productius i les empreses, i tècniques i mètodes de control i gestió dels mateixos, en el marc d’una economia global i enfocada a la demanda fonamentada en eines tecnològiques especifiques en funció dels recursos.

(T) Smart desing i societat (optativa)
Conceptualització dels processos de disseny en el marc del avenços tecnològiques i molt especialment en els aspectes associats a la mobilitat i la IA.

(T) Processos polítics i Bigdata (optativa)
Dominar el conjunt de tècniques que configuren el concepte Big data i aplicació de les tècniques de bigdata en l’àmbit de participació política, tot considerant les tendències sociològiques, els canal d’informació i les xarxes socials.

El teu futur t'està esperant

Inscriu-te ja